درودی پر از نسیم بر شما

من با بنا این تارنگار خواهم که موسیقی اصیل و فراموش شده ی ایران گرامی را به شما بنمایم

به امید پیشرفت موسیقی و موسیقی دانان ایرانی
دسته ها : پیشگفتار
شنبه پنجم 5 1387
X